Amplify Slo 1200x800 2

Skupno priporočilo Amplify

Decembra lani je združenje Culture Action Europe, ki koordinira pobudo AMPLIFY – Naj bo prihodnost Evrope tvoja prihodnost, objavilo skupno priporočilo Amplify. Prispevala je tudi Motovila in poskrbela, da zdaj lahko priporočilo preberete tudi v slovenskem jeziku.

Cilj projekta Amplify je ozaveščanje in strateško vključevanje marginaliziranih in v kulturnem sektorju premalo zastopanih skupnosti v izvajanje konference o prihodnosti Evrope. Njegov namen je povečati raznolikost glasov, vključenih v projekt EU, in sicer prek zbiranja zamisli, predlogov, priporočil in pomislekov glede vizije kulture v prihodnosti Evrope.

Spremljajte pobudo Amplify: Aktivnosti projekta s podporo Evropskega parlamenta se odvijajo med aprilom 2021 in majem 2022 in so del konference o prihodnosti Evrope.
9. maja 2022 bo zaključni hekaton, ki bo povezal partnerje in udeležence iz vseh 12 sodelujočih držav.

#Amplify #CulturalDealEU #TogetherEU #TheFutureIsYours #actforculture #CoFoE

Projekt, ki se izvaja v 12 državah EU (Danska, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska), združuje pobude, organizacije in/ali mediatorje iz različnih držav, osredotoča pa se na premalo zastopane skupnosti in/ali državljane, ki so v dialoge in ukrepe EU vključeni v manjši meri. Jeseni 2021 so se centri, ki izvajajo ta projekt, sestali v sklopu delovnih skupin, v katerih so s skupnimi močmi ustvarili priporočilo za objavo na digitalni platformi konference o prihodnosti Evropi pred začetkom plenarnih konferenčnih zasedanj v oktobru in novembru. Pri pisanju priporočil je sodelovalo več kot 300 udeležencev in drugih članov združenja Culture Action Europe.

Skupno priporočilo Amplify povzema prispevke vsakega od 12 centrov projekta Amplify, v katerih so v prvi vrsti opredeljene najbolj pereče težave premalo zastopanih skupnosti v Evropi, o katerih so razpravljali udeleženci projekta:

– Odpravi naj se usodna kombinacija zanemarjanja podnebnih vprašanj in političnega neukrepanja, ki ogroža skupnosti in njihovo prihodnost. Vključitev umetnosti in kulture v boj proti podnebni krizi.

– Zagotovitev pogojev za dostojno življenje. Prekinitev logike izkoriščanja, prekarnosti in marginalizacije. Izvajanje pedagogike skupnega, ki vključuje eksperimentalne in participativne prakse v lokalnih skupnostih. Uvedba institucionalnih jamstev, s katerimi bo presečišče kulture, izgradnje skupnosti in blaginje v središču javnih politik.

Okrepitev sodelovanja med skupnostmi. Posodobitev dojemanja mreže institucij EU od zgolj vira financiranja do okvira, namenjenega opolnomočenju skupnosti. Procesi od spodaj navzgor in participativni procesi so ključnega pomena za ustvarjanje novih modelov upravljanja skupnih dobrin.

Spodbujanje sistemskih sprememb z ustvarjanjem sinergij med različnimi sektorji, zagotavljanjem usposabljanja ter združevanjem virov in znanja za medsektorsko sodelovanje.

Vključitev mladih v dolgoročno odločanje glede prihodnosti Evrope. Okrepitev mladinskih svetov z vključitvijo mladih umetnikov. Ustvarjanje priložnosti za njihovo nadaljnje vključevanje v procese upravljanja EU.

Vključitev umetnostne vzgoje v šolske učne načrte in izobraževalne ustanove, saj je ključnega pomena za izkoreninjenje družbenih neenakosti, rasizma in diskriminacije ter za razvoj kritičnega mišljenja.

Preoblikovanje in ponovni premislek politik za zagotavljanje popolne podpore pri razvoju kulturnih ekosistemov, ki naj bodo raznoliki, skupni in transverzalni. Kulturne pravice, kot so dostopnost, sodelovanje, pravica do ustvarjanja, enake možnosti, pošteni delovni pogoji in decentralizacija, morajo biti temelj novih zakonodajnih okvirov, ki naj zagotavljajo resnično, aktivno in neposredno sodelovanje ter prednostno obravnavajo premalo zastopane skupnosti.

Aktiviranje ustvarjalnih, kulturnih in družbenih procesov v marginaliziranih skupnostih s spodbujanjem institucij k širšem delovanju v teh okoljih. Uporaba obstoječega znanja in praks z različnih območij ter spodbujanje medkulturnega učenja.

Decentralizacija možnosti financiranja EU, da se zagotovi njihova prožnost in dostopnost vsem. Regionalni in občinski uradi EU naj bodo bližje ljudem, zlasti na neurbanih in obrobnih območjih, njihova pomoč pa naj se zagotovi pri projektnih idejah, financiranju in izmenjavah. Krepitev zmogljivosti kulturnega sektorja na področju finančne trajnosti z dodatnim usposabljanjem, profesionalizacijo in vzajemnim učenjem.

Skupno priporočilo Amplify je v celoti dostopno v slovenskem in angleškem jeziku.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1