Architectural Architecture Atomium 1595085

Evropska strategija za kulturo

Strategija je strateški dokument za oblikovanje in izvajanje kulturne politike EU (v skladu z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti), ki jo podpre Svet EU z resolucijo in katere namen je spodbujati:

– kulturno raznolikost in medkulturni dialog,
– kulturo kot katalizatorja za ustvarjalnost (v kontekstu Lizbonske strategije),
– kulturo kot bistveni sestavni del mednarodnih odnosov EU.

Strateški cilji Strategije za kulturo oblikujejo skupno strategijo za evropske institucije, države članice ter kulturni in ustvarjalni sektor. Navezujejo se na Strategijo Evropa 2020, ki spodbuja pametno, trajnostno in vključujočo rast, v kulturi pa predvsem kulturne in ustvarjalne sektorje.

Zakaj Evropska strategija za kulturo?

Po zavrnitvi Pogodbe o ustavi za Evropo (Constitution for Europe) na referendumih v Franciji in na Nizozemskem leta 2005, so številni akterji tako v politiki kot civilni družbi razpravljali o vlogi EU, tudi v svetu. To je bil eden od povodov za sprejetje Evropske strategije za kulturo leta 2007, ki predstavlja prvo strategijo za oblikovanje in izvajanje kulturne politike na ravni EU oziroma njenih mednarodnih odnosih. Sprejetje Strategije je sledilo širšemu procesu posvetovanj, v katera so bili vključeni odločevalci politik in zainteresirane skupine iz vse Evrope.

Vloga Komisije in Evropska strategija za kulturo

Sprejetje Strategije pomeni nov način sodelovanja v kulturi na ravni EU, ki poteka po dveh delovnih metodah, tj. odprti metodi koordinacije (OMK) z državami članicami, in prek strukturiranega dialoga s civilno družbo.
OMK je namenjena vzajemnemu učenju, izmenjavi dobrih praks in informacij med institucijami EU ter državami članicami, implementira pa se prek delovnih načrtov Komisije. Strukturiran dialog s civilno družbo Komisija vodi prek t. i. platform: (1) za medkulturno Evropo, (2) o dostopu do kulture ter (3) o kulturnih in ustvarjalnih industrijah.
Prek poročil držav članic ter poročil in priporočil civilne družbe Komisija poroča o napredku pri izvajanju ciljev na EU in nacionalni ravni ter izkušnjah z delovnima metodama.

Komisija sodeluje tudi z evropsko mrežo strokovnjakov v kulturi (European Expert Network on Culture – EENC). EENC koordinirata organizaciji Interarts in Culture Action Europe, združuje pa strokovnjake za kulturno politiko, ki za Komisijo pripravljajo poročila in študije.

Komisija s številnimi deležniki v kulturi vzpostavlja dialog tudi prek t. i. evropskega kulturnega foruma, ki ga pripravi vsaki dve leti. Namenjen je oblikovalcem kulturnih politik, deležnikom, umetnikom, strokovnjakom, ki delujejo na področju kulture. Forum je bil zaradi varnostnih razlogov 26. in 27. novembra 2015 odpovedan in bo predvidoma med 19. in 20. aprilom 2016 v Bruslju. Središčna tema razprav bodo ustvarjalnost za spodbujanje inovacij, rasti in delovnih mest, enotni digitalni trg, socialna kohezija in medkulturni dialog ter potencial kulture za krepitev položaja EU v svetu.

Za izvajanje Strategije je Komisija do zdaj oblikovala tri delovne načrte (Work Plan for Culture) za obdobje (1) 20082010, (2) 20112014 in (3) 2015–2018. Oblikovanje ter sprejetje Strategije za kulturo in delovni načrti za njeno izvajanje ali vzpostavitev programov financiranja za kulturo (npr. Ustvarjalna Evropa) pomenijo konkretne ukrepe EU za spodbujanje kulturnega sodelovanja med državami članicami.

Spodbujanje kulturnega sodelovanja v mednarodnih odnosih EU

Strategija predlaga ukrepe, s katerimi želi kulturo postaviti za pomembnejšega partnerja v političnem dialogu s partnerskimi državami in ostalimi svetovnimi regijami, spodbujati kulturne izmenjave in sistematično integracijo kulture v razvojne programe in projekte. Na poglobljen pristop k temu vpliva tudi sprejetje Unescove konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, ki je v veljavi od leta 2007. Tudi Svet EU je s sprejetjem sklepov leta 2008 v kontekstu mednarodnih odnosov EU poudaril strateški pristop v kulturi in medkulturnem dialogu.

Za spodbujanje sodelovanja je Komisija določila dva pomembna cilja:
– vključitev kulturne razsežnosti v vse notranje in zunanje politike, projekte in programe;
– podpora posebnim kulturnim dejavnostim in prireditvam z namenom dostopa do kulture kot prednostne naloge razvojnih politik.

 

Leta 2012 je Komisija na predlog Evropskega parlamenta (EP) objavila javno naročilo za pripravo ukrepa o kulturi v zunanjih odnosih (Preparatory Action: Culture in EU External Relations). S ciljem, da se prispeva k razmisleku in razpravi o politikah za krepitev vloge kulture v zunanjih odnosih EU, je Goethe Institut, kot vodja konzorcija kulturnih inštitutov, do sredine leta 2014 pripravil analizo stanja, pristopov in strategij o kulturi v zunanjih odnosih EU. Prav tako je izvedel proces posvetovanj z različnimi deležniki iz EU in tretjih držav ter celoten ukrep zaključil s konferenco. V proces analize stanja in priprave strategije je vključenih 54 držav: vse države članice EU, države Evropske sosedske politike in strateško pomembne države. Študija predstavlja dober zbir podatkov in praks, ki jih različni deležniki vzpostavljajo pri kulturnem sodelovanju v mednarodnih odnosih EU.

EP je na podlagi poročila poslanke Marietje Schaake leta 2011 sprejel resolucijo, leto kasneje pa spodbudil Komisijo k pripravljalnemu ukrepu o kulturi v zunanjih odnosih, ki ga financira EP. Konec marca 2015 je bilo na skupnem zasedanju Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za zunanjo politiko EP predstavljeno končno poročilo pripravljalnega ukrepa »Kultura v zunanjih odnosih EU«.

Svet EU je novembra 2015 pozval Komisijo in visokega predstavnika, naj pripravita »strateški pristop h kulturi v zunanjih odnosih EU ter za ta namen oblikujeta sklop vodilnih načel« (izid 3428. zasedanja Sveta: Izobraževanje, mladina, kultura in šport, 23. in 24. november 2015). V skladu s tem sta nato Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) 8. junija 2016 objavila »Sporočilo o mednarodnih kulturnih povezavah«, ki predlaga strateški pristop EU k mednarodnim kulturnim odnosom. Več o novi strategiji za kulturo v mednarodnih odnosih EU lahko preberete tukaj.

Nova evropska agenda za kulturo

Evropska komisija je v Bruslju, 19. feb. 2018, z deležniki kulturnega sektorja razpravljala o pripravi nove Evropske strategije za kulturo. Potem je do 5. mar. sledilo spletno posvetovanje, Komisija pa je nato 22. maja 2018 objavila Sporočilo Nova evropska agenda za kulturo (A New European Agenda for Culture). Strategija izraža osrednjo vlogo kulture v procesu evropskih integracij in predlaga skupno evropsko strategijo za področje kulture in za odnose s tretjimi državami.

Nova evropska agenda za kulturo (COM(2018) 267 final) je v vseh jezikih EU dostopna preko EUR-LEX:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1527241001038&uri=COM:2018:267:FIN

Glej tudi na kratko “factsheet” v angleškem jeziku:
https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/factsheet-culture-may2018-en.pdf

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1