Unescova konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov

Unescova konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions) je bila sprejeta 20. oktobra 2005 in je začela veljati 18. marca 2007. Evropska unija (EU) je pogodbenica konvencije od 18. decembra 2006. Konvencija pomeni dopolnilni instrument ostalim mednarodnim instrumentom na področju kulture, tako v EU kot tudi v njenih mednarodnih odnosih pa predstavlja splošni referenčni okvir EU za kulturno sodelovanje. EU je podpisnica Konvencije, s čimer se je skupaj z državami članicami EU zavezala, »da bodo krepile nov kulturni steber globalnega upravljanja in trajnostnega razvoja, zlasti s pomočjo krepitve mednarodnega sodelovanja«.

Spodbujanje mednarodnega sodelovanja…

Namen konvencije je namreč »okrepiti mednarodno sodelovanje, vključno z mednarodnimi sporazumi o koprodukciji in sočasni distribuciji, ter solidarnost, tako da se spodbuja kulturno izražanje vseh držav«, in sicer prek dvostranskega, regionalnega in mednarodnega sodelovanja. Konvencija spodbuja tudi sodelovanje, varstvo in promocijo kulturnih izrazov tretjih držav.

Kulturna raznolikost…

Kulturna raznolikost pravzaprav »pomeni številne oblike, v katerih kulture skupin in družb najdejo svoj izraz«, ki »se nato prenašajo znotraj skupin in družb ter med njimi« prek kulturne dediščine kot tudi »z različnimi načini umetniškega ustvarjanja, proizvodnje, širjenja, distribucije in uživanja, ne glede na uporabljena sredstva in tehnologije«.

Dvojna narava kulture…

Konvencija razume dvojno naravo kulture: (i) ekonomsko vrednost, ki se udejanja prek kulturnih dobrin in storitev ter (ii) ´kulturno´ vrednost, ki se odraža prek javnih politik in mednarodnega sodelovanja z namenom ohranjanja in promoviranja kulturnih posebnosti držav, regij ali lokalnih skupnosti. Konvencija namreč poudarja, »da imajo kulturne dejavnosti, dobrine in storitve tako gospodarsko kot kulturno naravo, saj so nosilke identitet, vrednot in pomenov, zato z njimi ne smemo ravnati, kot da imajo zgolj tržno vrednost. Namen te konvencije je okrepiti mednarodno sodelovanje, vključno z mednarodnimi sporazumi o koprodukciji in kodistribuciji, ter solidarnost, tako da se spodbuja kulturno izražanje vseh držav in posameznikov. Določa tudi, da je treba ustrezno pozornost nameniti posebnim okoliščinam in potrebam različnih socialnih skupin, tudi pripadnikom manjšin. Zato bi moral podporni program za kulturne in ustvarjalne sektorje spodbujati kulturno raznolikost na mednarodni ravni v skladu s to konvencijo«.

Dvojna narava kulture in program Ustvarjalna Evropa…
Zato bi tudi program Ustvarjalna Evropa »moral upoštevati dvojno naravo kulture in kulturnih dejavnosti in priznavati resnično in umetniško vrednost kulture na eni strani ter tržno vrednost teh sektorjev na drugi strani, vključno z njihovim širšim družbenim prispevkom k ustvarjalnosti, inovativnosti in socialni vključenosti«. Prav tako bi bilo »pri izvajanju programa treba upoštevati vrednost kulture same po sebi ter posebno naravo kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno s pomenom nepridobitnih organizacij in projektov podprograma Kultura«.

V branje priporočamo:

Več o Konvenciji na Unescu: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/
Več o sodelovanju EU z Unescom na spletu Komisije: http://ec.europa.eu/culture/policy/international-cooperation/international-organisations_en.htm

Vir:
– Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (COM/2011/0785 konč. – 2011/0370 (COD)) z dne 23. novembra 2011.
– Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o evropski agendi za kulturo v svetu globalizacije (COM(2007) 242) in spremni delovni dokument Komisije SEC(2007) 570, z dne 10. maja 2007.
– UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.
– Uredba (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).
– Zakon o ratifikaciji Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (MKRKI, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 22/06).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1