Motovila Prvi Koraki Murska Sobota Amplify Avg2021 (42)

Evropsko teritorialno sodelovanje kot del kohezijske politike 2021–2027

Kmalu objava prvih razpisov Interreg Območje Alp in Interreg Srednja Evropa.
Priložnost za projekte v kulturi.

Na dogodku Prvi koraki za mednarodno kulturno sodelovanje v Murski Soboti (25. avg. 2021) je Irena Marš z Ministrstva za kulturo predstavila prioritete Evropskega teritorialnega sodelovanja.

Podpora bo namenjena razvojnim projektom v Sloveniji v okviru kohezijske politike, ki bodo sledili siceršnjim ciljem EU v obdobju 2021–2027: pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe, bolj zelena, nizko ogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj, bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT ter bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic ter Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud.

V posebnem delu evropske kohezijske politike, in sicer evropskem teritorialnem sodelovanju, si Ministrstvo za kulturo v tem obdobju prizadeva zlasti za dve ključni prednostni nalogi, in sicer za digitalizacijo ter povezovanje kulture in trajnostnega turizma. Pridobivanje sredstev iz naslova kohezijske politike za spodbujanje čezmejnega, med regionalnega in transnacionalnega sodelovanja naj bi bilo po napovedih Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) možno do konca letošnjega leta oz. v začetku leta 2022. Trenutno potekajo oz. so v pripravi javna posvetovanja na nekaterih programih čezmejnega sodelovanja, na področju transnacionalnega sodelovanja za območje Alp in Srednje Evrope pa je že kmalu predvidena objava razpisov.

Dodatne informacije tudi na povezavi Službe za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za kulturo.

Transnacionalni program Interreg Srednja Evropa
Objava javnega razpisa: predvidoma oktobra 2021

Izbor projektov in zaključek javnega razpisa: po objavi izvedbenih aktov in formalni odobritvi Interreg programa ter ustanovni seji Odbora za spremljanje, ki bo predvidoma potrdil dokumente na osnovi predhodno sprejetih sklepov (odložna klavzula). Predvidoma jeseni 2022.

Več informacij na eu-skladi.si in interreg-central.eu.

 

Transnacionalni program Interreg Območje Alp
Objava javnega razpisa: predvidoma konec leta 2021

Izbor projektov in zaključek javnega razpisa: po objavi izvedbenih aktov in formalni odobritvi Interreg programa ter ustanovni seji Odbora za spremljanje, ki bo predvidoma potrdil dokumente na osnovi predhodno sprejetih sklepov (odložna klavzula).

Več informacij na eu-skladi.si in alpine-space.eu.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1