Zdravstveno zavarovanje med začasnim bivanjem v Sloveniji/EU

Zdravstveno zavarovanje v tujini je eno najpomembnejših vprašanj, ki jih je treba razjasniti pred začetkom dela v tujini. Državljani tretjih držav, naj se pozanimajo, ali za pridobitev vizuma potrebujejo tudi obvezno potovalno zdravstveno zavarovanje. Podobno velja tudi za kulturne organizacije (gostujoče ali gostiteljske): preverite, katera ustrezna zavarovanja in dokumente potrebujete za ustvarjalce in/ali kulturne delavce, s katerimi sodelujete. Več o zdravstvenem zavarovanju med začasnim bivanjem v Sloveniji oz. EU v nadaljevanju spodaj.

Ustvarjalcem in kulturnim delavcem priporočamo, da se pred vsakim potovanjem pozanimajo, katere ugodnosti krije njihovo zdravstveno zavarovanje v tujini ter po potrebi sklenejo dodatno mednarodno zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno zavarovanje v tujini je eno najpomembnejših vprašanj, ki jih je treba razjasniti pred začetkom dela  v tujini. Državljani tretjih držav, naj se pozanimajo, ali za pridobitev vizuma potrebujejo tudi obvezno potovalno zdravstveno zavarovanje.

Podobno velja tudi za kulturne organizacije. Bodisi gostujoče ali gostiteljske, naj preverijo, katera ustrezna zavarovanja in dokumente potrebujejo za ustvarjalce in/ali kulturne delavce, s katerimi sodelujejo.

Če boste v Sloveniji želeli študirati, se poklicno usposabljati ali sodelovati v drugih oblikah izobraževanja, boste potrebovali dovoljenje za prebivanje. Na podlagi tega boste lahko uredili ustrezno zdravstveno zavarovanje.


Vsebina članka

Katera država EU je pristojna za vašo socialno varnost in zdravstveno zavarovanje?
Katera institucija v Sloveniji je pristojna za zdravstveno zavarovanje?
Katere dokumente potrebujem?
Kaj je Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja?
Kaj je potrdilo A1?
Katero zdravstveno zavarovanje je ustrezno?
Uporabne povezave

Katera država EU je pristojna za vašo socialno varnost in zdravstveno zavarovanje?

Za uveljavljanje zdravstvenih storitev med začasnim ali stalnim bivanjem v državah članicah EU, državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP), Švici in Združenem kraljestvu velja evropski pravni red.

Katera država EU je pristojna za vašo socialno varnost in zdravstveno zavarovanje, je odvisno od vašega delovnega statusa in prebivališča (in ne od vašega državljanstva). Preverite, kateri sistem socialne varnosti velja za vas. Več o socialni varnosti v tujini, tudi zaposlitvi v več državah, na spletnem mestu Your Europe.

Kadar živite ali ste zaposleni v drugi državi EU, ste zdravstveno in pokojninsko zavarovani bodisi v domači državi bodisi v državi gostiteljici. Vsekakor morate poskrbeti, da boste zavarovani, tudi ko se boste preselili v drugo državo.

Za informacije o svojih pravicah do zdravstvenega zavarovanja, se lahko obrnite na nacionalno kontaktno točko. V Sloveniji naloge Nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo izvaja ZZZS.

Katera institucija v Sloveniji je pristojna za zdravstveno zavarovanje?

V Sloveniji je za ureditev zdravstvenega zavarovanja pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – ZZZS. Po telefonu nudi splošne informacije o zdravljenju v tujini, na spletnih straneh pa zagotavlja vsebine o zdravljenju v tujini, zdravstvenemu sistemu v Sloveniji in zdravljenju tujih pacientov v Sloveniji.

Zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka so osebe, ki so zavarovane na različnih pravnih podlagah. Npr.: osebe v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, osebe v delovnem razmerju v tujini, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije, osebe, ki so sočasno zaposlene v drugi državi članici EU do polnega delovnega časa, osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja; samostojni podjetniki; osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost, samozaposleni v drugi državi članici EU itd.

Katere dokumente potrebujem?

Zaposleni in samozaposleni v kulturi za začasno bivanje in delo v EU, torej tudi v Sloveniji, potrebujejo…

 • Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za obisk pri zdravniku.
 • Potrdilo A1, s katerim dokažejo, da plačujejo obvezno socialno zavarovanje v državi stalnega prebivališča. Morebitni pristojni organi, delodajalci ali organizatorji dogodkov v tujini bodo zahtevali ta obrazec.
 • Dodatno mednarodno zdravstveno zavarovanje za posebno zdravljenje. (Preverite pri svoji zavarovalnici, ali ga potrebujete!)

V Sloveniji lahko uveljavljate potrebne zdravstvene storitve z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. drugim ustreznim potrdilom ali kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo prejme vsakdo, ki je obvezno zdravstveno zavarovan v Sloveniji. Z evropsko kartico oz. certifikatom lahko uveljavljate nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve, in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

V postopku pridobivanja dovoljenja za prebivanje oz. v postopku prijave bivališča imajo tujci obveznost pridobitve davčne številke za potrebe zavarovanja v obvezna socialna zavarovanja. Vpis v davčni register in pridobitev davčne številke spada v delovno pristojnost Finančne uprave Republike Slovenije, ki ima informacije v zvezi s tem objavljene na svoji spletni strani.

Kaj je Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja?

Državljani EU, če med začasnim bivanjem (npr. poslovno potovanje, študij, počitnice) v drugi državi EU nenadoma zbolite, ste upravičeni do vseh nujnih zdravstvenih storitev in imate enake pravice do zdravstvene oskrbe kot zavarovanci te države. Zato je na potovanje v tujino treba s seboj vedno vzeti evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki je dokazilo, da ste zavarovani v državi EU.

Kako do evropske kartice zdravstvenega zavarovanja?

Nekatere države izdajo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja skupaj z nacionalno zdravstveno izkaznico.

V Sloveniji morate za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja zaprositi posebej. Pridobite jo brezplačno, zanjo pa morate zaprositi ZZZS še pred potovanjem v tujino. Z evropsko kartico uveljavljate pravico do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, ki so zavarovane v skladu z zakonodajo države, kjer začasno prebivate. Uporablja se v državah članicah EU, EGP in Švici, Združenem kraljestvu, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji ter Srbiji. V teh državah lahko z evropsko kartico uveljavljate zdravstvene storitve pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Postopek in obseg uveljavljanja zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini se razlikuje glede na to, v kateri državi uveljavljate zdravstvene storitve. Več informacij na spletu ZZZS.

Kaj je potrdilo A1?

Potrdilo A1 je dokument, ki potrjuje, da se za *napotenega (posting) delavca oziroma samozaposleno ali tujo samozaposleno osebo med čezmejnim izvajanjem storitve v drugi državi EU ali v Švici, Liechtensteinu, Islandiji ali Norveški še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti države članice EU, v kateri ima delodajalec ali tuji delodajalec oziroma samozaposlena ali tuja samozaposlena oseba sedež. Potrdilo A1 bodo potrebovali tudi ustvarjalci in kulturni delavci.

V Sloveniji potrdilo A1 pridobimo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). S potrdilom A1 delavec v drugi državi EU, EGP ali Švici dokazuje, da je v času napotitve vključen v socialno zavarovanje v Sloveniji. Na spletni strani ZZZS lahko preverimo, če je naše potrdilo A1 veljavno; glej podstran Preverjanje veljavnosti potrdila A1.

O potrdilu A1  Izvedi več

*Napotitev pomeni, da si prizadevate opraviti natančno določeno nalogo (delo) in to za določen čas v drugi državi.

Katero zdravstveno zavarovanje je ustrezno?

Za državljane tretjih držav je ustrezno zdravstveno zavarovanje tudi eden izmed pogojev za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji.

Ustrezno zdravstveno zavarovanje je tisto, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve na območju Slovenije (nujno medicinsko pomoč in nujno zdravljenje) in je veljavno v času odločanja upravne enote o izdaji dovoljenja za prebivanje kot tudi v času veljavnosti dovoljenja za prebivanje.

Pogoj ustreznega zavarovanja se izkazuje s potrdilom o sklenjenem zdravstvenem zavarovanju, ki velja v času odločanja o izdaji dovoljenja do vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje oz. do začetka veljavnosti drugega ustreznega zdravstvenega zavarovanja.

Več o tem, katero zdravstveno zavarovanje je ustrezno.

V primeru, da je namen vašega bivanja v Sloveniji zaposlitev ali delo, vas mora delodajalec z obrazcem M-1 prijaviti v obvezna socialna zavarovanja, del katerega je tudi zdravstveno zavarovanje, vendar je delodajalec to dolžan narediti z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi (za določen ali nedoločen čas). Dodatne informacije na spletnem mestu SPOT – Slovenski poslovni točki.

Uporabne povezave

 • EFA / PEARLE*: Cookbook Social security in an international context – Socialna varnost v mednarodnem kontekstu (priročnik, v angleščini, pdf) in infografika o socialni varnosti pri čezmejni mobilnosti.
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posluje kot javni zavod, ki je po zakonu zavezan k izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.
 • Info.tujci: je vladni portal z informacijami za tujce. Npr. pojasni, katero zdravstveno zavarovanje je ustrezno.
 • EURES: EURopean Employment Services– Evropske službe za zaposlovanje.
 • SOLVIT: Brezplačna spletna storitev za reševanje težav pri kršitvah pravic državljanov EU in podjetij EU s strani javne uprave držav članic EU, npr. priznanje poklicnih kvalifikacij, pravica do vizuma in prebivanja, zaposlitev v tujini, zdravstveno zavarovanje itd..
 • Your Europe upravlja Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja in je uradno spletišče Evropske unije. Prav tam so dostopne tudi informacije o zdravstvenem zavarovanju med začasnim bivanjem v tujini.
 • Nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev države za poslovne subjekte. Pod enotno znamko SPOT so združene institucije, ki nudijo pomoč, informiranje in svetovanje podjetjem in poslovnim subjektom.

  Članek je nastal v sodelovanju z Zavodom PIP.
  V besedilih za naslavljanje oseb vseh spolov uporabljamo enega od slovničnih spolov.