Dovoljenje za bivanje in delo v Sloveniji za državljane EU

Državljani EU lahko prebivate in delate v Sloveniji 90 dni. Če pa želite zaradi dela ostati dlje – za več kot 90 dni, morate na upravni enoti urediti dovoljenje za prebivanje. S tem dobite prost dostop na trg dela. Več informacij o dovoljenju za bivanje in delo v Sloveniji v nadaljevanju spodaj.

Vsak državljan EU ima pravico prve tri mesece prebivati na ozemlju druge države članice EU brez posebnih pogojev ali formalnosti, imeti mora zgolj veljavno osebno izkaznico ali potni list. Za daljša obdobja lahko država gostiteljica zahteva, da oseba v razumnem in nediskriminatornem časovnem obdobju prijavi svoje prebivanje v državi.

Državljani EU lahko prebivate in delate v Sloveniji 90 dni.

Če pa želite zaradi dela ostati dlje – za več kot 90 dni, morate na upravni enoti vložiti Vlogo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU (kot se imenuje oblika dovoljenja za prebivanje). S tem dobite prost dostop na trg dela in ne potrebujete soglasja Zavoda RS za zaposlovanje. Ko prejmete dovoljenje za prebivanje, prijavite naslov začasnega prebivališča v RS.

Za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije veljajo enaki pogoji kot za državljane EU.


Vsebina članka

Kateri dokument potrebujem za vstop v Slovenijo?
Kdaj potrebujem dovoljenje za bivanje?
Zakaj potrebujem dovoljenje za bivanje?
Kje pridobim dovoljenje za bivanje?
Če boste v Sloveniji opravljali delo …
Če boste v Sloveniji študirali …
Kako, kje in kdaj podaljšati dovoljenja?
Kako pridobim državljanstvo?
Ali lahko po prejemu dovoljenja za prebivanje delam v drugih državah EU?
Zavrnitev dovoljenja za bivanje (kaj storiti?)
Uporabne povezave

Kateri dokument potrebujem za vstop v Slovenijo?

Državljan EU lahko v Slovenijo vstopite z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom.

Kdaj potrebujem dovoljenje za bivanje?

Državljani EU za prebivanje v Sloveniji za več kot 90 dni potrebujejo dovoljenje za bivanje.
Dovoljenje za bivanje pridobite na upravni enoti na območju bivanja v Sloveniji.
Na pristojni upravni enoti preverite, ali se je za obisk potrebno predhodno naročiti.

Dovoljenje za prebivanje se izda kot dovoljenje za:

 • začasno prebivanje za določen namen in za določen čas;
 • stalno prebivanje, ki se izda brez omejitev glede trajanja in namena bivanja v Sloveniji.

Več informacij o vstopu v Slovenijo in vrstah dovoljenj za prebivanje na portalu infotujci.si.

Zakaj potrebujem dovoljenje za bivanje?

Državljani EU, podobno državljani EGP in Švicarske konfederacije, dovoljenje za prebivanje v Sloveniji potrebujejo za naslednje namene:

 • zaposlitev ali delo, samozaposlitev, izvajanje storitev, iskanje zaposlitve,
 • študij, poklicno usposabljanje ali druge oblike izobraževanja,
 • združitev z družinskim članom, ki je državljan EU (torej tudi Slovenije),
 • drugi razlogi, če so za to izpolnjeni pogoji.

Kje pridobim dovoljenje za bivanje?

Prijavo prebivališča uredite pri upravni enoti v kraju (območja), kjer prebivate.

 • Na upravni enoti je potrebno vložiti Vlogo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU (kot se imenuje oblika dovoljenja za prebivanje).
 • Ko prejmete dovoljenje za prebivanje, prijavite naslov začasnega prebivališča v Sloveniji.
 • Prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja uredite najkasneje v 8 dneh po vstopu v državo ali pred pretekom 90-dnevnega prebivanja v Sloveniji.
 • Potrdilo o prijavi prebivanja je državljanom EU izdano za 5 let za krajši čas bivanja.
 • Potrdilo se lahko obnovi pod enakimi pogoji, kot se izda.

Za dovoljenje za stalno prebivanje lahko zaprosite po petih letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Sloveniji, in sicer brez omejitve trajanja in namena prebivanja, če izpolnjujete za to določene pogoje, npr. na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.

Več informacij o vrstah dovoljenj za prebivanjezačasnem prebivanjustalnem prebivanju.

Če boste v Sloveniji opravljali delo …

Če ste državljan EU in želite v Sloveniji zaradi dela ostati več kot 90 dni, morate na upravni enoti vložiti Vlogo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU (kot se imenuje oblika dovoljenja za prebivanje). S tem dobite prost dostop na trg dela in ne potrebujete soglasja Zavoda RS za zaposlovanje. Državljani EU ne potrebujete delovnega dovoljenja, če vas bo zaposlilo slovensko podjetje.

Državljanu EU, ki v Sloveniji opravlja delo kot samozaposlena oseba ali izvaja storitve, se lahko izda potrdilo o prijavi prebivanja, če ima:

 • veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
 • dokazilo, da gre za samozaposleno osebo oziroma za izvajalca storitve;
 • veljavno delovno dovoljenje, kadar tako določa zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.

Ko prejmete dovoljenje za prebivanje, na upravni enoti na območju bivanja v Sloveniji prijavite naslov začasnega prebivališča v Sloveniji.

Državljani držav Efte, tj. Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice, lahko delajo v EU in imajo pri tem enake pravice in obveznosti kot delavci EU. EU ima sklenjene posebne sporazume tudi z drugimi državami nečlanicami EU.

Če boste v Sloveniji študirali …

 • Lahko zaprosite za dovoljenje za prebivanje, če ste sprejeti v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe, opravljate strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, specializacijo ali sodelujete v mednarodni študijski izmenjavi ustreznih izobraževalnih ustanovah v Sloveniji.
 • Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za namen študija lahko študent vloži v Sloveniji.
 • Dovoljenje za prebivanje za namene študija se izda za obdobje enega leta.

Državljanu EU, ki želi v Sloveniji študirati, se poklicno usposabljati ali sodelovati v drugih oblikah izobraževanja, se izda potrdilo o prijavi prebivanja, če ima:

 • Veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list.
 • Dokazilo o sprejemu na študij, poklicno usposabljanje ali drugo obliko izobraževanja, ki ga izda izobraževalna ustanova, oziroma potrdilo državnega organa, pristojnega za izvajanje mednarodne ali bilateralne pogodbe, ali potrdilo, ki ga izda od države pooblaščena organizacija, ki je odgovorna za izvajanje določenega programa.
 • Zadostna sredstva za preživljanje, pri ugotavljanju katerih je potrebno upoštevati osebne razmere državljana EU, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke. Kot dokaz o zadostnih sredstvih za preživljanje zadošča študentova izjava.
 • Ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije.

Kako, kje in kdaj podaljšati dovoljenja?

Prošnjo za podaljšanje dovoljenja je potrebno vložiti pred potekom veljavnosti dovoljenja za bivanje ali delo, in sicer pod enakimi pogoji, kot se izda. Priporoča se, da se odda 1 mesec pred potekom veljavnosti dovoljenja.

Obstaja možnost prehajanja med dovoljenji ob izpolnjevanju pogojev, hkrati pa je potrebno ves čas imeti še vedno veljavno dovoljenje za začasno prebivanje.

PRIMER: V Sloveniji prebivate zaradi študija. Tega ste v roku končali in se želite zaposliti. Pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje z namenom študija in na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi na upravni enoti vložite prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z namenom zaposlitve.

Kako pridobim državljanstvo?

Posameznik lahko slovensko državljanstvo pridobi ob rojstvu ali z naturalizacijo, če predpisano časovno obdobje dejansko in neprekinjeno živi v Sloveniji, ali z izredno naturalizacijo, ki omogoča pridobitev slovenskega državljanstva pod lažjimi pogoji, kadar to lahko koristi tudi državi – predvsem kadar za to obstajajo utemeljeni znanstveni, gospodarski, kulturni, nacionalni ali podobni razlogi.

Pridobivanje državljanstva z naturalizacijo

Slovensko državljanstvo se lahko pridobi z naturalizacijo, pri čemer mora izpolnjevati pogoj dejanskega in neprekinjenega življenja v Republiki Sloveniji določeno obdobje ter druge zakonsko določene pogoje:

 • najmanj 10 let živi v Sloveniji, od tega neprekinjeno zadnjih pet let pred vložitvijo prošnje,
 • je že najmanj tri leta poročen s slovenskim državljanom in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje,
 • je izgubil slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj šest mesecev pred vložitvijo prošnje,
 • je slovenski izseljenec ali njegov potomec do četrtega kolena v ravni črti in dejansko živi v Sloveniji vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje,
 • je brez državljanstva in kot apatrid dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno pet let pred vložitvijo prošnje,
 • ima priznan status begunca in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno pet let pred vložitvijo prošnje,
 • je v Sloveniji obiskoval in uspešno zaključil najmanj visokošolski študij in dejansko živi v Sloveniji najmanj sedem let, od tega neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje,
 • je rojen in dejansko živi v Sloveniji od rojstva,
 • je mladoleten, živi v Sloveniji in starša, ki sta pridobila državljanstvo Slovenije, zanj vložita zahtevo za pridobitev slovenskega državljanstva.

Obstaja pa tudi možnost izredne naturalizacije, s katero omogočamo pridobitev slovenskega državljanstva, če to prinaša državi koristi na določenem področju družbenega življenja: znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, nacionalnem ali podobnih. Za pridobitev veljajo lažji pogoji, saj mora posameznik dokazati, da v Sloveniji dejansko biva najmanj eno leto in ima urejen status tujca. V tem primeru lahko ohrani dosedanje državljanstvo.

Ali lahko po prejemu dovoljenja za prebivanje delam v drugih državah EU?

Državljani katere koli države članice EU imajo pravico iskati zaposlitev v drugi državi članici v skladu s predpisi, ki veljajo za delavce iz te države.

Državljani držav Efte, tj. Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice, lahko delajo v EU in imajo pri tem enake pravice in obveznosti kot delavci EU. EU ima sklenjene posebne sporazume tudi z drugimi državami nečlanicami EU.

Zavrnitev dovoljenja za bivanje (kaj storiti?)

Upravni organi odločajo v skladu z Zakonom o upravnem postopku. Stranki se izda odločba ali sklep v katerem se ji s poukom o pravnem sredstvu sporoči, ali lahko vloži zoper odločbo pritožbo ali pa začne upravni spor ali kakšen drug postopek pred sodiščem. Odvisno od posameznega primera in faze postopka.

Uporabne povezave

 • e-uprava gov.si: Spletno mesto državne uprave RS z informacijami o njenem delovanju in dostopom do storitev.
 • EURES: EURopean Employment Services – Evropske službe za zaposlovanje.
 • SOLVIT: Brezplačna spletna storitev za reševanje težav pri kršitvah pravic državljanov EU in podjetij EU s strani javne uprave držav članic EU, npr. priznanje poklicnih kvalifikacij, pravica do vizuma in prebivanja, zaposlitev v tujini, zdravstveno zavarovanje itd..
 • PEARLE*: Cookbook – Visas for third country national artists travelling to the Schengen area – Vizumi za umetnike, ki so državljani tretjih držav, za potovanje v schengensko območje (priročnik, v angleščini, pdf).

Povezava do zakonodaje:

Pravna podlaga: Člen 3(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), členi 4(2)(a), 20, 26 in od 45 do 48 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).


Članek je nastal v sodelovanju z Zavodom PIP.
V besedilih za naslavljanje oseb vseh spolov uporabljamo enega od slovničnih spolov.