Dovoljenje za bivanje in delo v Sloveniji za državljane tretjih držav

Državljani tretjih držav, ki želijo v Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega obiska, zaposlitve, študija, združitve družine ali drugih namenov prebivanja, morajo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Slovenijo pridobiti vizum (če ga za vstop na ozemlje Slovenije potrebujejo) ali dovoljenje za prebivanje.

Državljani tretjih držav, katerih namen bivanja je delo ipd., praviloma potrebujete tudi delovno dovoljenje. V tem primeru morate pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki omogoča vstop, začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.

Kot tretja država se razume vsaka država, ki ni članica EU, EGP (Islandija, Norveška, Lihtenštajn) ali ni Švicarska konfederacija.

Članek je nastal v sodelovanju z Zavodom PIP.

Vsebina članka:
Kateri dokument potrebujem za vstop v Slovenijo?
Kdaj potrebujem dovoljenje za bivanje?
Kje pridobim dovoljenje za bivanje?
Kako pridobim enotno dovoljenje za prebivanje in delo?
Če boste v Sloveniji opravljali delo …
Če boste v Sloveniji študirali …
Kako, kje in kdaj podaljšati dovoljenja?
Kako pridobim državljanstvo?
Ali lahko po prejemu dovoljenja za prebivanje delam v drugih državah EU?
Zavrnitev dovoljenja za bivanje (kaj storiti?)
Uporabne povezave

Kateri dokument potrebujem za vstop v Slovenijo?

Državljani tretjih držav lahko v Slovenijo vstopite z naslednjimi dokumenti:

 • z veljavnim potnim listom, če za vstop ne potrebujete vizuma ali dovoljenja za prebivanje,
 • z veljavnim potnim listom, v katerem je vizum, če za vstop potrebujete vizum,
 • z veljavnim potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, ki ga je izdal pristojni organ Republike Slovenije ali pristojni organ države pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985.

Veljavnost potne listine mora biti najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji. Izdaja vizumov je v pristojnosti Ministrstva za zunanje in evropske zadeve; za več glej tukaj.

Kateri dokument potrebujem za vstop v Slovenijo?

Državljani tretjih držav za selitev v Slovenijo (zaposlitev, študij, združitev družine idr.) potrebujejo dovoljenje za prebivanje:

 • Prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja uredite najkasneje v 8 dneh po vstopu v državo.
 • Dovoljenje za bivanje pridobite na upravni enoti na območju bivanja v Sloveniji. Na pristojni upravni enoti preverite, ali se je za obisk potrebno predhodno naročiti.
 • Ob izpolnjevanju pogojev se dovoljenje izda za čas, ki je potreben za izpolnitev namena prebivanja, vendar najdlje za 1 leto.
 • Podaljšate ga pod enakimi pogoji, kot vam je bilo izdano.

Dovoljenje za prebivanje se izda kot dovoljenje za:

 • začasno prebivanje za določen namen in za določen čas;
 • stalno prebivanje, ki se izda brez omejitev glede trajanja in namena bivanja v Sloveniji.

Več informacij o vstopu v Slovenijo in vrstah dovoljenj za prebivanje na portalu infotujci.si.

Državljani tretjih držav lahko pridobijo enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki omogoča vstop, začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Državljani tretjih držav oddate vlogo za enotno dovoljenje za prebivanje in delo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi ali na upravni enoti v Sloveniji, tj. v kraju (območja), kjer prebivate.

Kje pridobim dovoljenje za bivanje?

Prijavo prebivališča uredite pri upravni enoti v kraju (območja), kjer prebivate.

Če je bilo posamezniku v Sloveniji izdano dovoljenje za začasno prebivanje ali vizum, mora prijaviti začasno prebivališče v osmih dneh od vstopa, pridobitve vizuma oziroma od dneva začasne naselitve.

Za dovoljenje za stalno prebivanje lahko zaprosite po petih letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Sloveniji, in sicer brez omejitve trajanja in namena prebivanja, če izpolnjujete za to določene pogoje, npr. na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.

Več informacij o vrstah dovoljenj za prebivanje, začasnem prebivanju, stalnem prebivanju.

Kako pridobim enotno dovoljenje za prebivanje in delo?

Državljani tretjih držav lahko pridobijo enotno dovoljenje za prebivanje in delo – Single Residence and Work Permit, ki omogoča vstop, začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Potrebujejo ga vsi državljani tretjih držav, ki niso državljani EU, EGP in Švicarske konfederacije, za pridobitev dovoljenja pa je potrebna zaposlitev.

Postopek izdaje enotnega dovoljenja vodi upravna enota v Sloveniji. Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) v tem postopku, ob izpolnjevanju pogojev, izda soglasje k enotnemu dovoljenju. Dovoljenje velja 1 leto.

Za vlogo za enotno dovoljenje in dokazila:

 1. Izpolnite obrazec za enotno dovoljenje. V njem so navedena tudi dokazila, ki jih priložite za namene izpolnjevanja pogojev za zaposlitev ali delo tujca.
 2. Vlogo za enotno dovoljenje oddate upravni enoti.
 3. V postopku izdaje enotnega dovoljenja ZRSZ izda soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote).

Več informacij o enotnem dovoljenju, kjer so zapisani koraki za pridobitev enotnega dovoljenja.

Če boste v Sloveniji opravljali delo …

Če boste v Sloveniji opravljali delo, državljani tretjih držav praviloma potrebujete delovno dovoljenje.

Če boste opravljali individualne storitve …

 • Soglasje za individualne storitve se izda za opravljanje dela, pri katerem se zahteva posebno strokovno znanje tujca, ki ni registriran za opravljanje dejavnosti.
 • Takšno delo je časovno omejeno. Na področju kulture ga lahko tujci opravljajo največ 1 leto (v koledarskem letu).
 • Soglasje za opravljanje individualne storitve izda pristojni Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), če je med tujcem in naročnikom sklenjena pogodba civilnega prava (podjemna ali avtorska pogodba in delo na podlagi napotnice študentskega servisa) in ima tujec posebno strokovno znanje, ki je zahtevano za izvedbo dela na podlagi pogodbe.
  Več informacij na ZRSZ.

Pridobite lahko enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki omogoča vstop, začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Dovoljenje v enotnem postopku izdajo upravne enote. Kako do enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, glej zgoraj in preveri na ZRSZ info točka za tujce.

Če boste v Sloveniji študirali …

 • Lahko zaprosite za dovoljenje za prebivanje, če ste sprejeti v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe, opravljate strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, specializacijo ali sodelujete v mednarodni študijski izmenjavi ustreznih izobraževalnih ustanovah v Sloveniji.
 • Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za namen študija lahko študent vloži v Sloveniji.
 • Dovoljenje za prebivanje za namene študija se izda za obdobje enega leta.

Kako, kje in kdaj podaljšati dovoljenja?

Prošnjo za podaljšanje dovoljenja je potrebno vložiti pred potekom veljavnosti dovoljenja za bivanje ali delo, in sicer pod enakimi pogoji, kot se izda. Priporoča se, da se odda 1 mesec pred potekom veljavnosti dovoljenja.

Za podaljšanje enotnega dovoljenja se priporoča, da se prošnja odda 90 dni pred potekom veljavnosti dovoljenja.

Obstaja možnost prehajanja med dovoljenji ob izpolnjevanju pogojev, hkrati pa je potrebno ves čas imeti še vedno veljavno dovoljenje za začasno prebivanje.

PRIMER: V Sloveniji prebivate zaradi študija. Tega ste v roku končali in se želite zaposliti. Pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje z namenom študija in na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi na upravni enoti vložite prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z namenom zaposlitve.

Kako pridobim državljanstvo?

Posameznik lahko slovensko državljanstvo pridobi ob rojstvu ali z naturalizacijo, če predpisano časovno obdobje dejansko in neprekinjeno živi v Sloveniji, ali z izredno naturalizacijo, ki omogoča pridobitev slovenskega državljanstva pod lažjimi pogoji, kadar to lahko koristi tudi državi – predvsem kadar za to obstajajo utemeljeni znanstveni, gospodarski, kulturni, nacionalni ali podobni razlogi.

Pridobivanje državljanstva z naturalizacijo

Slovensko državljanstvo se lahko pridobi z naturalizacijo, pri čemer mora izpolnjevati pogoj dejanskega in neprekinjenega življenja v Republiki Sloveniji določeno obdobje ter druge zakonsko določene pogoje:

 • najmanj 10 let živi v Sloveniji, od tega neprekinjeno zadnjih pet let pred vložitvijo prošnje,
 • je že najmanj tri leta poročen s slovenskim državljanom in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje,
 • je izgubil slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj šest mesecev pred vložitvijo prošnje,
 • je slovenski izseljenec ali njegov potomec do četrtega kolena v ravni črti in dejansko živi v Sloveniji vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje,
 • je brez državljanstva in kot apatrid dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno pet let pred vložitvijo prošnje,
 • ima priznan status begunca in dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno pet let pred vložitvijo prošnje,
 • je v Sloveniji obiskoval in uspešno zaključil najmanj visokošolski študij in dejansko živi v Sloveniji najmanj sedem let, od tega neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje,
 • je rojen in dejansko živi v Sloveniji od rojstva,
 • je mladoleten, živi v Sloveniji in starša, ki sta pridobila državljanstvo Slovenije, zanj vložita zahtevo za pridobitev slovenskega državljanstva.

Obstaja pa tudi možnost izredne naturalizacije, s katero omogočamo pridobitev slovenskega državljanstva, če to prinaša državi koristi na določenem področju družbenega življenja: znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, nacionalnem ali podobnih. Za pridobitev veljajo lažji pogoji, saj mora posameznik dokazati, da v Sloveniji dejansko biva najmanj eno leto in ima urejen status tujca. V tem primeru lahko ohrani dosedanje državljanstvo.

Ali lahko po prejemu dovoljenja za prebivanje delam v drugih državah EU?

Državljani tretjih držav:

 • Lahko bivate v drugih schengenskih območjih do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.
 • Ne morete delati v drugih schengenskih območjih ali drugih državah EU z vizumskim dovoljenjem ali dovoljenjem za bivanje izdanim v Sloveniji. Preverite z drugimi informacijskimi točkami MIP, ali potrebujete delovno dovoljenje.

Zavrnitev dovoljenja za bivanje (kaj storiti?)

Upravni organi odločajo v skladu z Zakonom o upravnem postopku. Stranki se izda odločba ali sklep v katerem se ji s poukom o pravnem sredstvu sporoči, ali lahko vloži zoper odločbo pritožbo ali pa začne upravni spor ali kakšen drug postopek pred sodiščem. Odvisno od posameznega primera in faze postopka.

Uporabne povezave

 • Infotujci.si: Spletno mesto državne uprave RS z informacijami o njenem delovanju in dostopom do storitev.
 • e-uprava gov.si: Osrednje spletno mesto državne uprave s predstavitvenimi vsebinami vlade, ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb in upravnih enot.
 • EURES: EURopean Employment Services– Evropske službe za zaposlovanje.
 • SOLVIT: Brezplačna spletna storitev za reševanje težav pri kršitvah pravic državljanov EU in podjetij EU s strani javne uprave držav članic EU, npr. priznanje poklicnih kvalifikacij, pravica do vizuma in prebivanja, zaposlitev v tujini, zdravstveno zavarovanje itd..
 • PEARLE*: Cookbook – Visas for third country national artists travelling to the Schengen area – Vizumi za umetnike, ki so državljani tretjih držav, za potovanje v schengensko območje (priročnik, v angleščini, pdf).

Povezava do zakonodaje: