Ali za vstop v Slovenijo potrebujem vizum?

DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV, ki želijo v Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega obiska, zaposlitve, študija, združitve družine ali drugih namenov prebivanja, morajo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pred vstopom v Slovenijo pridobiti vizum (če ga za vstop na ozemlje Slovenije potrebujejo) in/ali dovoljenje za prebivanje.

Kot tretja država se razume vsaka država, ki ni članica EU, EGP (Islandija, Norveška, Lihtenštajn) ali ni Švicarska konfederacija.

Slovenska diplomatska predstavništva in konzulati izdajajo schengenske (vizum A in C za kratkoročno bivanje) in nacionalne vizume (vizum D za dolgoročno bivanje). Za izdajo vizuma mora državljan tretje države predložiti zahtevano dokumentacijo in izpolnjevati pogoje, ki so predpisani z zakonodajo. Za umetnike in kulturne delavce sta pomembna le vizuma C ali D (vizum A imetniku omogoča le tranzit čez schengensko letališče).

Vizumski režim, ki ga uporablja Republika Slovenija, je del pravnega reda Evropske unije. Deli se na države, katerih državljani potrebujejo vizum za vstop v Slovenijo in države, katerih državljani vizuma za vstop v Slovenijo ne potrebujejo. Preverite, ali potrebujete vizo.

Trenutno ima EU dogovorjen brezvizumski režim z 61 tretjimi državami. Na seznamu brezvizumskega režima so tudi Hongkong, Makav in Tajvan. Po tej ureditvi lahko državljani in državljanke tretjih držav z biometričnimi potnimi listi vstopajo v schengensko območje z namenom kratkoročnega bivanja, ne da bi za to potrebovali vizum.

Za nekatere državljane in državljanke tretjih držav z biometričnimi potnimi listi veljajo poenostavljeni postopki za vstop v schengensko območje za 90- do 180-dnevna bivanja. To pomeni poenostavitev glede potrebnih spremnih dokumentov, nižje takse za nekatere kategorije prosilcev oz. sploh nobenih taks, hitrejšo obravnavo vlog za izdajo vizuma in določbe o izdaji vizumov za večkratni vstop z dolgo veljavnostjo.

Kaj je Schengenski vizum?

Schengenski vizum je dovoljenje, ki ga izda schengenska država in potnikom omogoča vstop na schengensko območje za:

  • načrtovano kratkoročno bivanje na ozemlju schengenske države ali tranzit prek njega (vizum za kratkoročno bivanje);
  • tranzit prek mednarodnih tranzitnih območij letališč schengenskih držav (letališko tranzitni vizum).

Kratkoročno bivanje je bivanje do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

POZOR: Schengenski vizum ne omogoča tudi dovoljenja za delo. Poleg tega EU ne ureja dela ali delovnih dovoljenj za umetnike ali kulturne delavce. Pri lokalni organizaciji ali delodajalcu vedno preverite, kakšna so pravila v državi, kjer boste nastopali ali bivali.

Če za vstop v Slovenijo potrebujete vizum za kratkoročno bivanje …

Vizum C je dovoljenje za vstop, ki se izda državljanu tretje države za tako imenovano kratkoročno prebivanje do 90 dni.

Vloga za vizum se odda pri tisti schengenski državi, ki je glavni cilj potovanja, in ne pri kateri koli. V imenu Slovenije lahko ta vizum izdajajo tudi druge schengenske države, če ima Slovenija z njimi urejen sporazum o zastopanju.

Imetniki vizuma C, ki ga je izdala druga schengenska država, lahko v času veljavnosti vizuma vstopijo v Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina prebivanja v vseh schengenskih državah ne preseže 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, oz. do poteka veljavnosti vizuma, če je ta krajša od navedenega obdobja.

Dovoljeno število dni prebivanja se lahko izračuna s spletnim kalkulatorjem (v angleščini). Dovoljeno bivanje in veljavnost sta navedena na vizumski nalepki.

Vizum C je mogoče podaljšati zaradi izjemnih okoliščin, ki imetniku onemogočajo vrnitev v državo izvora.

Če za vstop v Slovenijo potrebujete vizum za dolgoročno bivanje …

Vizum D je dovoljenje za vstop in prebivanje, ki ni krajše od 90 dni in daljše od enega leta. Ti vizumi se razlikujejo od schengenskih vizumov za kratkoročno bivanje, saj se izdajajo na podlagi nacionalne zakonodaje za bivanje v zadevni državi za več kot tri mesece, navadno posameznikom, ki nameravajo študirati ali delati v eni od schengenskih držav.

Imetniku omogoča, da z njim zaprosi za dovoljenje za prebivanje neposredno na upravni enoti. Vizuma D ni mogoče podaljševati (lahko pa pred potekom vizuma uredite dovoljenje za prebivanje). Zanj lahko zaprosijo umetniki ali kulturni delavci, ki so državljani tretje države, pri čemer interes izkažejo z mnenjem pristojnega ministrstva. Pri tem je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo: pogodba o delu oz. sodelovanju; mnenje Ministrstva za kulturo; dokazilo o zagotovljenih sredstvih za preživljanje in potovalno zdravstveno zavarovanje. Za vizum D lahko zaprosijo tudi državljani tretje države, ki ne potrebujejo vizuma za vstop v Republiko Slovenijo (če bodo podaljšali dovoljeni čas bivanja).

Imetniki vizuma D, ki ga je izdala ena od schengenskih držav, lahko z vizumom in veljavno potno listino vstopijo v Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina prebivanja v vseh schengenskih državah, razen v državi, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.

Če za vstop v Slovenijo ne potrebujete vizuma, a imate dovoljenje za bivanje …

Imetnik dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala ena od schengenskih držav, lahko z dovoljenjem in veljavno potno listino vstopijo v Slovenijo in v njej prebivajo največ toliko časa, da skupna dolžina prebivanja v vseh schengenskih državah, razen v državi, ki je dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju, oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.

Več o dovoljenju za bivanje in delo v Sloveniji za državljane tretjih držav glej tukaj.

Postopek za izdajo vizuma

Vizumski postopek vodi diplomatsko predstavništvo ali konzulat.

Preverite predstavništva Slovenije v tujini in se pravočasno pozanimajte, ali lahko del postopka za izdajo vizuma opravite spletno.

Za vizum zaprosite z ustrezno vizumsko vlogo in predpisano dokumentacijo, ki se lahko razlikuje glede na državo, iz katere prihajate. Seznam dokumentacije je objavljen na spletnih straneh diplomatskih predstavništev in konzulatov, ki so pristojni za izdajo vizuma. Obrazci za vstop v Slovenijo so dostopni na povezavi tukaj.

V postopku morate predložiti tudi overjeno in na upravni enoti registrirano garantno ali povabilno pismo (garantno pismo se izpolni v primerih, ko tujec ne izkaže zadostnih finančnih sredstev oziroma ne more dokazati, da je sposoben ta sredstva zakonito pridobiti in za njih jamči garant). V vseh drugih primerih se uporablja povabilno pismo.

Iz poslane dokumentacije, ki jo priskrbi garant morajo biti jasno razvidni: namen vstopa državljana tretje države v državo, čas njegovega prebivanja v njej in naslov, na katerem bo državljan tretje države v Sloveniji prebival. Garant mora izpolniti in podpisati garantno ali povabilno pismo, v katerem navede podatke, ki so pomembni za izvedbo vizumskega postopka. Garantno ali povabilno pismo je treba pred pošiljanjem državljanu tretje države overiti na upravni enoti.

Kaj pa če je vizum zavrnjen (postopek pritožbe)?

Prosilec se na odločitev v vizumskem postopku lahko pritoži. Pisna pritožba mora biti v slovenskem jeziku in zasnovana tako, da vsebuje elemente pritožbe, kot jih določa Zakon o upravnem postopku. Pritožbo je treba v osmih dneh vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, ki obravnavalo vlogo. Konzularna taksa za vložitev pritožbe znaša 153 evrov. V času reševanja pritožbe ni možna obravnava nove vloge za vizum.

Sistem vstopa in izstopa EES

Entry/Exit System (EES) je avtomatiziran informacijski sistem za registracijo potnikov iz tretjih držav, tako imetnikov vizumov za kratkoročno bivanje kot potnikov, oproščenih vizumske obveznosti, vsakič, ko prečkajo zunanjo mejo EU. Sistem zabeleži ime osebe, vrsto potne listine, biometrične podatke (prstne odtise in posnete podobe obraza) ter datum in kraj vstopa in izstopa, ob polnem spoštovanju temeljnih pravic in varstva podatkov. EES bo stopil v veljavo v drugi polovici leta 2024.

Več informacij na spletni strani Evropske komisije in spletišču EES.

Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)

European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) se bo uporabljal za državljane tretjih držav, ki so oproščeni vizumske obveznosti. Te osebe bodo morale še pred potovanjem prek spletnega obrazca prošnje pridobiti potovalno odobritev. Za vsako prošnjo bo moral prosilec plačati pristojbino za potovalno odobritev v znesku 7 EUR. ETIAS bo stopil v veljavo sredi leta 2025.

Več informacij na spletu Evropske komisije tukaj in spletišču ETIAS.

Ali obstaja poseben vizum za umetnike?

Ne, Evropska unija ne predvideva vizuma za umetnike.

Načeloma tudi v Vizumskem zakoniku ni posebnih določb za umetnike.

Kljub temu, bodite pri postopku izdaje vizuma pozorni, ali lahko na prijavnem obrazcu kot namen potovanja označite »kultura« ali »kulturni«. Prav tako, ali ste oproščeni vizumske takse, npr. predstavniki neprofitnih organizacij, mlajši od 25 let ipd.

Umetniki ali kulturni delavci, ki so državljani tretje države, in želijo v Sloveniji delati in bivati več kot 90 dni, lahko zaprosijo za vizum D.

Uporabne povezave

Povezava do zakonodaje:

  • Zakon o tujcih, ZTuj-2
  • Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik).
  • Direktiva 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja v EU.

    Članek je nastal v sodelovanju z Zavodom PIP.
    V besedilih za naslavljanje oseb vseh spolov uporabljamo enega od slovničnih spolov.